• polityczna samojebka

  par le 3 janvier 2014

  Wy­obraź­cie sobie świat, w któ­rym po­li­ty­kę upra­wia się tylko przez por­ta­le spo­łecz­no­ścio­we. Czy jest tam miej­sce dla praw­dzi­wych osób? Czy nasze wir­tu­al­ne pro­fi­le staną się na­szy­mi twa­rza­mi, a posty za­stą­pią wszel­kie dzia­ła­nia? Coraz wię­cej po­li­ty­ków de­cy­du­je się na pracę w po­je­dyn­kę. A co by się stało, gdyby po­li­ty­kę oprzeć wy­łącz­nie na „sel­fie”?

 • Bigott: dandys dobrze zamaskowany 

  par le 18 décembre 2013

  Spo­ty­ka­my się z Borją Laudo, zna­nym także jako Bi­gott. Borja jest ka­ba­re­cia­rzem i mu­zy­kiem indie. Eks­ce­sy, życie punka i be­at­ni­ka – tak po krót­ce można opi­sać Bi­got­ta. Najpierw wi­ze­ru­nek, póź­niej mu­zy­ka. Re­la­cja z krót­kie­go i trud­ne­go wy­wia­du – nigdy nie wia­do­mo, kiedy Bi­gott żar­tu­je, a kiedy mówi po­waż­nie i czy jego broda nie jest przy­pad­kiem maską 

 • Social media mugging: cyfrowy atak i sztuka przetrwania w realu

  par le 12 décembre 2013

  W XXI wieku narodziła się wirtualna odmiana barowego oprycha znanego z powieści Tyrmanda. Dziś nie wychodzimy z domu bez smartphone'a, tabletu, czy notebooka, a te zwiększają potencjał wiktemologiczny. Nie ma dnia, by do naszego stolika nie przysiadł się ktoś z silną potrzebą dołączenia do naszych znajomych na portalach społecznościowych. Oto 5 rad jak radzić sobie z atakami takich nagabywaczy