• Co na to Polska? Komentarz naukowca ws. imigrantów z Syrii

  par le 20 novembre 2015

  [Opinia] Po ostatnich wydarzeniach w Paryżu wszyscy zadajemy sobie pytanie: co będzie dalej? Jako Europejczycy i jako Polacy chcemy wiedzieć, dokąd zmierzają działania rządu, Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych.

 • W prawo zwrot - nowy polski Sejm bez lewicy

  par le 26 octobre 2015

  [Opinia] Wczoraj Polacy wybierali członków Sejmu i Senatu. Według wstępnych wyników wyborów, prezentowanych przez wykonane na zlecenie mediów sondaże, [Opinia] w tej kadencji do Sejmu nie wejdzie  ani jedna lewicowa partia, a Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić samodzielnie.

 • Wtedy wszystko się zaczęło

  par le 26 septembre 2014

  Okrągła i podwójna rocznica upadku „Żelaznej Kurtyny” i wstąpienia byłych demoludów do Unii Europejskiej skłania nas do refleksji nad losem naszego kraju oraz pogmatwaną historią Europy Środkowo-Wschodniej. 

 • Beyond the Curtain: 25 lat otwartych granic

  par le 22 septembre 2014

  Dwadzieścia pięć lat temu opadła „Żelazna kurtyna". Dziesięć lat temu osiem postkomunistycznych krajów, w tym Polska, wstąpiło do Unii Europejskiej. Ale co właściwie wiemy o naszych sąsiadach z najbliższej zagranicy? Dołącz do nowego ogólnoeuropejskiego projektu Cafébabel, tworzonego przez młodych dziennikarzy.

 • Rosyjski niedźwiedź musi się najeść przed zimą  

  par le 10 septembre 2014

  Jeśli myślicie, że Putin się niedługo zatrzyma, rozwieję wasze wątpliwości. Nie zatrzyma się. Nie spocznie, dopóki nie osiągnie swojego celu. A celów w swoim politycznym życiu ma aż zanadto. 

 • Ukraina to nie tylko konflikty

  par le 3 juin 2014

  Obec­nie o Ukra­inie sły­szy­my nie­mal wy­łącz­nie w kon­tek­ście za­mie­szek i nie­po­ko­jów spo­łecz­nych na jej po­łu­dnio­wo-wschod­nich ob­sza­rach. Jed­nak za­chód kraju tętni ży­ciem, a ślady daw­nych i naj­now­szych ar­ty­stów tej ziemi są tam cały czas obec­ne. W jakim stop­niu?

 • KRYM PO ROSYJSKIEJ STRONIE LUSTRA

  par le 19 mars 2014

  No­stal­gia urzęd­ni­ków za dawnymi czasami i tę­sk­no­ta za Związ­kiem Ra­dziec­kim wzię­ły górę na Krymie. Po ponad pół­wie­czu w gra­ni­cach Ukra­iny miesz­kań­cy pół­wy­spu po­sta­no­wi­li przy­łą­czyć się do Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej. O co jednak toczy się gra?

 • Krym: Wielki Brat wkracza do akcji 

  par le 3 mars 2014

  Rosyjska armia wkroczyła na terytorium Ukrainy. Wykończone rewolucją państwo musi zmierzyć się z agresją swego wschodniego sąsiada. Czy powtórzy się scenariusz z Osetii Południowej i Abchazji

 • Ukraina - nowe państwo policyjne?

  par le 20 janvier 2014

  Jak donosi Radio Svoboda prezydent WiktorJanukowycz podpisał wszystkie ustawy represyjne z 16 stycznia 2014 roku. Dla ukraińskiej opozycji oznacza to wcielenie w życie wizji państwa policyjnego i początek realizacji najczarniejszego scenariusza, jaki tylko mogli sobie wyobrazić manifestanci z EuroMajdanu

 • minipaństwo na majdanie niepodległości

  par le 16 décembre 2013

  Ma­ni­fe­stan­tom na Maj­da­nie Nie­za­leż­no­ści w ciągu kil­ku­na­stu dni udało się osią­gnąć to, czego rzą­dzą­cym na Ukra­inie nie udało się osią­gnąć w ciągu ostat­nich dwu­dzie­stu lat - stwo­rzyli oni spraw­nie funk­cjo­nu­ją­ce mi­nipań­stwo, z wła­sną służ­bą me­dycz­ną i po­rząd­ko­wą, z ochro­ną, sys­te­mem po­mo­cy so­cjal­nej i praw­nej, a nawet z własnym uni­wer­sy­te­tem