• Tbilisi: squat, który jest kulturalnym tyglem Gruzji

  par le 23 avril 2014

  Ar­ty­ści, ak­ty­wi­ści, in­te­lek­tu­ali­ści oraz po­dróż­ni­cy na­resz­cie zna­leź­li ośro­dek, który zapoczątkuje zmia­ny kul­tu­ro­we­go ob­li­cza Tbi­li­si. Prze­strzeń ta, utrzymana w duchu opusz­czo­nej za­bu­do­wy eu­ro­pej­skich miast, jest ty­glem, w któ­rym po­my­sły łączą się z wol­no­ścią ich wy­ra­ża­nia. Dodatkową atrakcją jest wiel­błąd.

 • Żegnaj, roamingu!

  par le 22 avril 2014

  Roaming wkrótce przej­dzie do hi­sto­rii. Par­la­ment Eu­ro­pej­ski za­de­cy­do­wał o znie­sie­niu kosz­tów na­rzu­co­nych przez ope­ra­to­rów sieci te­le­fo­nii ko­mór­ko­wej klien­tom komunikującym się w gra­ni­cach UE. Zmia­ny wejdą w życie już w grudniu 2015 roku. To de­cy­zja od dawna wy­cze­ki­wa­na przez użyt­kow­ni­ków, nie wzbu­dza je­dank en­tu­zja­zmu ope­ra­to­rów te­le­fo­nicz­nych.

 • Tunezja: Parkour - zawsze i wszędzie

  par le 18 mars 2014

  Czy to w sercu Tunisu, czy na jego peryferiach, przestrzeń miejska przeistoczyła się w teren rekreacyjny dla młodych ludzi uprawiających sztukę przemieszczania się: Parkour. Przez pięć dni reporterzy cafébabel śledzili poczynania Hichem Naamiego - ojca chrzestnego tej dyscypliny i założyciela związku Tunisian Freemove. Fotoreportaż o Tunizyjczykach, który igrają z przeszkodami.

 • Kursy online : europejskie uniwersytety wstępują do szeregu

  par le 27 février 2014

  Poszedłszy za przykładem wielkich uczelni amerykańskich, europejskie uniwersytety są już zaangażowane w projekty e-learningowe od niemal dwóch lat. Tym razem można przyjąć za pewne, że właśnie nastał czas rewolucji MOOC (Mas­si­ve Open On­li­ne Co­ur­ses) na Starym Kontynencie. Jakie znaczenie ma ta nowa forma nauki oraz jakiemiejsce należy jej przyznać w "tradycyjnym szkolnictwie wyższym"?