• WOLNA SYRIA RODZI SIĘ W PARYSKIEJ RESTAURACJI

    par le 31 janvier 2014

    W samym sercu Pa­ry­ża znaj­du­je się miej­sce, w któ­rym Sy­ryj­czy­cy czują się jak w domu. Róż­no­rod­ność jest tu mile wi­dzia­na, a je­dy­nym hym­nem jest wol­ność. To miej­sce to pro­wa­dzo­ne przez Al Ba­ti­na Ah­ma­da „Bi­stro Sy­rien”, które chęt­nie przyj­mu­je wszyst­kich tu­ła­czy. Stało się ono pa­ry­skim oknem na po­wsta­nie w Syrii.