• Sewilla: mam na imię Alejandro i jestem spółdzielcą

  par le 10 avril 2014

  Kry­zys? Nie w ich fir­mie. Se­wil­czy­cy Mayte, Ale­jan­dro i Ana po­rwa­li się na ry­zy­kow­ny plan i otwo­rzyli wła­sne biz­ne­sy mimo nie­ko­rzyst­nej sy­tu­acji go­spo­dar­czej w Hisz­pa­nii. Nawet kry­zy­so­wi nie udało się zmie rynku. Ich prze­pis na suk­ces? Spół­dziel­nia. 

 • Cafebabel na antenie Europa Bazaar

  par le 10 mars 2014

  W siódmym odcinku audycji radia społeczności Erasmus Véronique de Keyser, eurodeputowana i wiceprezes Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w europarlamencie opowiada o wykorzystywaniu portali społecznościowych w kampanii wyborczej, problemie więzień europejskich oraz angielskiej mentalności w kontekście reszty Starego Kontynentu. 

 • RUMUNIA TO RAJ DLA MŁODYCH

  par le 4 février 2014

  Mło­dzi Eu­ro­pej­czy­cy coraz chęt­niej prze­pro­wa­dza­ją się do Ru­mu­nii. Ich cele nie są już czy­sto za­rob­ko­we – wy­glą­da na to, że Ru­mu­nia po pro­stu im się po­do­ba. Swoją de­cy­zję tłu­ma­czą praw­dzi­wą mi­ło­ścią do kraju oraz moż­li­wo­ścia­mi, które przed nimi otwie­ra. Si­do­nie, Anna i David po­sta­no­wi­li za­miesz­kać w Bu­ka­resz­cie, mie­ście „peł­nym moż­li­wo­ści”.

 • [pol] Oscars 2012 et The Artist : « oh putain génial », c'est muet

  par le 25 janvier 2014

  Film ,,Artysta" odniósł sukces już w piątek, otrzymując 6 Césarów, co nie przeszkodziło mu święcić tryumfów na 84. gali wręczenia Oscarów. ,,Artysta'' zgarnął 5 statuetek, w tym 3 najważniejsze: dla najlepszego aktora (Jean Dujardin), dla najlepszego reżysera (Michel Hazanavicius) oraz dla najlepszego filmu.  Ale, ponieważ jest to film niemy, warto zwrócić uwagę na muzykę. 

 • [pol] Paryska anti-cafÉ : tutaj czas to pieniĄdz

  par le 24 janvier 2014

  Alternatywne kawiarnie stają się obecnie coraz bardziej popularne. Wśród wielu niecodziennych paryskich kafejek, we wnętrzu których leniwe koty przechadzają się między stolikami, jedna zdecydowanie siȩ wyróżnia. Tutaj nie płacimy za zamówienie, a tylko za czas spędzony w kawiarni. Nowa Café de Flore dla współczesnych… pracoholików?

 • [pol] UE : le citoyen a-t-il disparu ?

  par le 24 janvier 2014
  L’Union européenne ne fait plus rêver les citoyens. Elle s’est éloignée de leurs espérances – preuve en est avec la montée des partis eurosceptiques – et elle semble figée dans son fonctionnement. Pourtant, les europhiles n’attendent qu’un mouvement de la part des Européens pour changer la trajectoire du continent. Ils le répètent sans cesse : c’est à vous de manifester vos choix.  
 • [pol] Aborcja w hiszapnii : powrót do początku?

  par le 23 janvier 2014
  La nueva ley del abor­to que pre­ten­de apro­bar el mi­nis­tro de Jus­ti­cia del PP, Al­ber­to Ruiz-Ga­llar­dón va más allá de la pri­me­ra, apro­ba­da en 1986, y no con­tem­pla la mal­for­ma­ción como su­pues­to.  De apro­bar­se, sería una in­vo­lu­ción im­por­tan­te que si­tua­ría a Es­pa­ña a la cola de Eu­ro­pa. ¿Vol­ve­re­mos a los tiem­pos en que era pre­ci­so ir a Lon­dres?